شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیر29 اسفند روز جهانی شادی

سخن سردبیر

29 اسفند روز جهانی شادی

سیده مسعوده میرمسعودی

احترام یکی از مفاهیم پررنگ در فرهنگ ایرانی است .احترام به بزرگتر ،احترام به پدر ، احترام به مادر ، احترام به طبیعت و مهمتر از همه احترام به قانون و احترام به ملت و احترام به برابری و احترام به عدالت و غیره  که می توان در دیدگاه و تمدن ایرانی بسیار مشاهده کرد.
از نظر روانشناختی احترام های رنگارنگ در فرهنگ و تمدن ایرانی ریشه در انسانیت و ترویج فرهنگ مهربانی و حفظ و اجرای قوانین انسانی و تداوم آنها محسوب می شود که در نهایت  شادی برای ملت تولید می کنند و ره آورد آن در طول تاریخ باستان قرار گرفتن ملت ایران در زمره تمدن های شاد است.
با این مقدمه، وارد بحث  "29 اسفند روز شادی جهانی" می شویم. طبق نظر سنجی گالوپ، ایران در زمره
ناشادترین کشورها دسته بندی شده است براستی چه مواردی این سرزمین را که در طول تاریخ  بالاترین رده شادی را به خود اختصاص داده است به پایین ترین رده آورده است؟ در پاسخ به این سوال شاید بیشتر مسئله اقتصادی امروز ایران را مطرح کنند که باعث افسردگی و ناشاد بودن ملت شده  که البته تا حدودی هم درست است ولی اصل موضوع این نیست .
 به نظر منشا عدم شادی مردم در نبود احترام است، اگر ملتی به قوانین کشور اطمینان داشته باشند و بدانند که قوانین احترام ملت را حفظ و حتی عدم تمکن مالی و اقتصادی هم بی تاثیر است و در نتیجه می دانند که باید در کنار همدیگر مهربان  باشند و همه باهم تلاش می کنند و این برای همه یکسان مطرح است پس آن ملت ناشاد نخواهند بود زیرا می دانند تصمیم گیرانی دارند که عدالت را پیشه خود کرده اند. که حتی از نظر اقتصادی ضعیف شده اند باز هم در حد خود تلاش خواهند کرد و از این تلاش همه یک اندازه برداشت و در نهایت افسردگی هم بی معنا می شود .
احترام به قانون و حاکمیت قانون و برابری برای همه در هر جایگاهی می تواند برای آن ملت شادی بیاورد. امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته  شادی برای آن ملت به ارمغان آورده است امید به زندگی خوب هم از نظر مادی و روانی و اجتماعی شاخص بسیار مهمی برای رسیدن شادی و عدم افسردگی در جامعه است.
 به عنوان یک شهروند ایرانی امیدوارم این سرزمین بزرگ با سابقه و تمدن دیرینه ،تصمیم گیران  این نکته مهم را جدی گرفته و درواقع در یابند حاکمیت قانون و مسئول بودن و شفاف سازی و یکسان سازی قوانین و برابری برای همه و متقابلا تلاش و نیکی در کار میتواند برای ملت هم سرمایه معنوی محسوب و هم شادی را برای آن کشور به ارمغان بیاورد .


 97/12/29