شما اینجا هستید: Homeسخن سردبیرجنبش نو در نظم جهان با پاندمی ویروس کووید-19

سخن سردبیر

جنبش نو در نظم جهان با پاندمی ویروس کووید-19

سیده مسعوده میر مسعودی سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

با پاندمی ویروس کووید 19 دنیا رنگ دیگری به خود گرفت این ویروس تمام معادلات جهانی  را در تمام زمینه ها و سطوح تغییر داد . کووید 19  با منشا چینی بزرگترین تاثیر خود را در اقتصاد کشورها گذاشت قبل از پاندمی ،خود چین یکی از قدرت های مهم در بحث اقتصاد بود که گوی رقابت را از اکثر کشورها از آن خود کرده  و حتی هماوردی با قدرت  بزرگ اقتصادی آمریکا را به نمایش گذاشته بود و این خود به یک مسئله جهانی در بحث ترانس پاسفیک شده بود .جدای از تاثیر کرونا بر موضوع اقتصادی ،بحث بی نظمی و بدنبال آن، نظم جدیدی است که این پاندمی  برای دنیا به ارمغان آورده است .
نظم جدیدی که در تمام سطوح باعث تغییرات جدی در آن شده است و تعریف های قبلی را به شکل و مدل دیگر در آورده است .
سوال مهم و کلیدی در اینجا این است که براستی این تغییرات  و این چینش نظم جدید توسط تصمیم گیران  قابل پیش بینی نبود ؟ ویا به صورت دیگر، این نظم حاصل تفکر و اندیشه بوده و قرار، برای ایجاد این نظم بوده است؟!
در بررسی داده های موجود، هردو حالت ممکن است . چرا که رقابت از هر نوعی می تواند ثمره این چنینی هم داشته باشد . رقابت چین به عنوان قدرت برتر شرق در دو دهه اخیر توانسته از خود یک قدرت آکرومگال  با غالبیت اقتصادی به نمایش بگذارد ولی با پاندمی ویروس کرونا نشان داد که این دیو اقتصادی دارای یک اندیشه خاص  هم می باشد که شاید برای همه جهانیان  زیاد خوشایند نباشد . سوال کلیدی در اینجا این ایت که چرا ویروس با منشا چینی ،آمار خیلی جدی در خود چین ندارد؟چرای بزرگی که می تواند جواب خیلی از سوالات باشد .
توجه به گستردگی این ویروس و تاثیر شگرف آن بر وقایع مهم از جمله انتخابات آمریکا می تواند سرنخی خوبی باشد تا بتوان علل این پاندمی را بیشتر شناخت .باز سوال مطروحه این است چگونه کشورهای توسعه یافته نتوانستند پیش بینی درستی از این موضوع داشته باشند و چگونه این ویروس توانست بطور شبکه ای همه کشورهای حتی توسعه یافته را غافلگیر کند ؟
بهداشت و موضوع اپیدمی ها در توسعه یک کشور  در کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه دارد و این کشورها به این مسئله  حساسیت ویژه دارند چگونه این اپیدمی در سایه توانست به یک پاندمی تبدیل شود و این کشورها هنوز هم درگیر آن هستند ؟
چین به عنوان منشا این پاندمی بزرگ می تواند هم در این مورد توضیحات مشروح به سازمانهای که متولی بهداشت جهانی هستند ارائه کند که چگونه این ویروس از اپیدمی به پاندمی تبدیل شود و مهمتر از اینکه در خارج از منشا شیوع خود به صورت مرگبارتری در حال تاخت و تاز هستند و موضوع مهمتر اینکه ساخت و نکته مهم در کشفیات واکسن ها ،  واکسن  ویروس شایع ،بیشتر باید در همان آزمایشگاهی که منشا انتشار و شیوع جهانی متمرکز باشد!!! چرا که در منشا به ساختار بنیادی این ویروس مسلط تر هستند و  باز سوال کلیدی، چرا این آزمایشگاه از این تلاش بدور هستند کمی هم عجیب است و هم شک بر انگیز .
پاندمی این ویروس در جهان امروز تاثیر فوق العاده ای بر روان مردم درگیر چه مستقیم و چه غیر مستقیم گذاشته است  و همین مسئله سایه تاریکی بر اندیشه های عمل گرای  افراد در تمام سطوح بر جای نهاده است . عقل سالم در بدن سالم یکی از اصول است .و این بیماری با توجه به سرایت و امکان درگیری در همه افراد قدرت اندیشه را در  اکثر افراد قبضه کرده و این خود ،یک معضل بزرگ برای همه نوع تصمیمات است و این هشدار بزرگ برای مردم جهان است که شاید این همان جنگ جهانی چهارم از این دفعه از این نوع و جنس باشد .
بهرحال دنیا هنوز در بهت این پاندمی جهانی ویروس می باشد و تصمیم گیران  نظم جهانی شاید مجبور باشند چینش جدیدی از تمام تعاریف در تمام سطوح داشته باشند و یا دنباله رو اجباری نظم دیگری باشند که اجبارا باید قبول کنند .

1399/9/15

هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل