روش پژوهش ترکیبی (قسمت پایانی)

 دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

   نمایی دیگر از طرح های روش ترکیبی                                                                                                       

 

 

 


   گام های اجرایی پژوهش ترکیبی

 

 

طرح های موازی همگرا

 

 

طرح های روش های ترکیبی متوالی

طرح تبیینی 

                              

                                      
                                                              
                                                 

                                                                                                                           

 

 

طرح اکتشافی

طرح  لانه ای متوالی                                                                                                             

             

به طور کلی:

روش های پژوهش ترکیبی شامل جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده های کمی و کیفی در یک مطالعه منفرد یا مجموعه ای از مطالعات است که به دنبال بررسی پدیده ای بنیانی است.

 مطالعه منفرد

 

مطالعه مضاعف

 

به طور خاص:

 طرح های پژوهش ترکیبی چند گانه و روش های ترکیبی برای پاسخ به سئوالات پژوهش.

 مراحل انجام یک پژوهش ترکیبی در اصل شبیه به مراحل تصمیم گیری مورد نیاز در پژوهش های کمی و کیفی است.اگر چه فرایند پژوهش ترکیبی به دلایل چالش های زیر پیچیده تر است.:

 

 دلایل کاربرد روش ترکیبی چیست؟

  پیوند اهداف به محتوی مطالعه(پژوهش)

 منطق مطالعه باید در اهداف و طرح مطالعه انعکاس پیدا کند. در جدول زیر بخشی از شرایط جاری مورد استفاده برای توصیف اهداف روش پژوهش ترکیبی به محتوی بنیادی مطالعه پیوند داده شده است.

 

 

   

 

 

 استراتژی های تحلیل برای روش های کمی و کیفی وجود دارد. اما تلاش برای ادغام تحلیل ها در مطالعات روش های ترکیبی مهم است.

 

 

  در پژوهش ترکیبی، پژوهشگر از ترکیبی از روش ها ،داده ها یا مفاهیم کمی یا کیفی در یک مطالعه پژوهشی منفرد یا در مجموعه ای از مطالعات مرتبط استفاده می کند. بخش های کمی و کیفی پژوهش می تواند همزمان یا پی در پی برای پاسخ به سئوال پژوهش یا مجموعه ای از سئوالات مرتبط هدایت شود.

 

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

قسمت اول

قسمت دوم