شما اینجا هستید: Homeمقالات علمی پژوهشیمقالاتنظريه‌هاي جنگ در علوم سياسي و روابط بين‌الملل

نظريه‌هاي جنگ در علوم سياسي و روابط بين‌الملل

 دکتر محمد منصورنژاد

 بخش اول

 نوشتار حاضر تحت عناوين زير سامان يافته است: الف) مدخل بحث؛ ب) رهيافتها؛ ج) نتيجه‌گيري.

 الف) مدخل بحث:

در مقدمة بحث، ذكر چند نكته ضروري است: 1) طرح مسأله؛ 2) نظريه؛ 3) جنگ؛ 4) نظريه‌های جنگ در سه رهيافت؛

 1) طرح مسأله:

آدميان در طول تاريخ در ابعاد مختلفي به سوي تكامل گام برداشتند و نتيجة پيشرفت در ابعاد كثيري كاملاً مشهود است. از جهت سطح دانش، ‌بشر روزانه در حال پيشرفت است و در جوامع در حال توسعه نيز اهتمام جدي براي ريشه‌كن‌نمودن بيسوادي وجود داشته و البته در سطح جهاني امروزه سقف باسوادي و بيسوادي را حتی بر مبناي آشنايي و بهره‌گيري از «رايانه» ‌مي‌سنجند. نشريات و كتب و نرم‌افزارهاي فرهنگي در حال توليد رو به تزايدند و  اصلاً سنخيتي با مثلاً 500 سال قبل ندارند.

از جهتي، بشر در چند قرن اخير به صورت عجيبی دست‌آوردهای محيرالعقول تكنولوژيکی داشته و به تعبيری يك شب ره صدساله پيموده است، به حدي كه وسوسة تسخير فراتر از زمين را دارد و يا به اينجا رسيده كه حيوان مصنوعي و انسان باهوش مصنوعي را در دستور كار دارد و بخشي از آن را محقق كرده است...