شما اینجا هستید: Homeکتاب ها و مجله های علمیمقالات علمی پژوهشیمقالاتسیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد: از راهبرد ملی تا مسئولیت منطقه ای و بین المللی

سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد: از راهبرد ملی تا مسئولیت منطقه ای و بین المللی

سید محمد طباطبایی*

جبار خدادوست**

چکیده

با وحدت آلمان، فروپاشی نظام دو قطبی و تحولات پس از پایان جنگ سرد، سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز دچار تغییر و تحول گسترده ای گردید و با توجه به قدرت اقتصادی، جمعیت و موقعیت ژئوپلیتیکی آلمان، شرایط و موقعیت کاملاً جدیدی نیز برای ایفای نقش فعال تر این کشور درعرصه تحولات اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی منطقه ای و بین المللی  فراهم آمد.

این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش تحقیق تبیینی– تحلیلی و گردآوری منابع به روش کتابخانه ای، به بررسی تغییر و تحول در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد  بپردازد.

فرضیه پژوهش بر این ادعا است که فضای حاصله پس از جنگ سرد و تحولات بوجود آمده در سطح منطقه ای و بین المللی نظیر  بحران بالکان، حمله عراق به کویت و بحران 11 سپتامبر 2001 منجر به تغییر و تحول اساسی در سیاست دفاعی و امنیتی آلمان گردیده و این کشور را به سوی اتخاذ یک راهبرد منطقه ای و بین المللی فعال و برون گرا در جهت ایجاد و حفظ صلح و ثبات جهانی و تامین  هر چه بهتر منافعش سوق داده است.

واژه های کلیدی: آلمان، سیاست  دفاعی- امنیتی، دوره پس از جنگ سرد، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل متحد

 
* دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

**دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی


 تحریریه مجله ایرانی روابط بین المل