دولت از نگاه نظریه انتقادی و نظریه سازه انگاری

 امیر هوشنگ میرکوشش

 جبار خدادوست    

                                                                               

                                                                                                                           امیر هوشنگ میرکوشش
                                                                                         دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
                                                                                                                            جبار خدادوست
                                                                                                   دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
دولت به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم روابط بین الملل، تغییر و تحولات مهمی را به خود دیده و هر یک از نظریه ها نیز نگاه خاص خود را از نظر ماهیت، حوزه، دامنه فعالیت و قدرت آن ارائه می کنند. مفهوم دولت روی هم رفته مفهومی باز و قابل تفسیر بسیار است. برخی اجزاء این مفهوم توصیفی هستند و از این رو می توان آن را به عنوان ابزار تحلیل به کار برد. با این حال مفهوم دولت مفهومی منفعل نیست بلکه بیش از هر چیز دیگر اساس واقعیت سیاسی را تشکیل می دهد. نظریه های انتقادی معتقدند دولت ها در طول تاریخ تغییر و تحول پیدا می کنند و این بر خلاف خردگرایی است که دولت ها را دارای منافع مسلم و از پیش تعیین شده می داند که در روابط بین الملل فقط به دنبال تامین منافعشان هستند. نظریه های انتقادی بر چگونگی شکل گیری هویت و منافع دولت تاکید می کنند. از منظر سازه انگاری هر دولت ممکن است هویت های چند گانه ای داشته باشد. هویت ملی دولت ها تا حد زیادی در رابطه با دیگر ملت ها و دولت ها تشکیل می شود و وابسته به شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تغییرپذیر است. هویت دولت ها، منافع آنها را شکل می دهد و منافع سرچشمه اقدام ها و به وجود آورنده کنش ها می باشند. بنابراین فهم چگونگی تحول منافع دولت ها برای درک صحیح پدیده های بین المللی امری حیاتی است. هدف پژوهش حاضر برآنست تا نگاه دو نظریه انتقادی و سازه انگاری نسبت به دولت را مورد بررسی قرار دهد.


واژه های کلیدی
دولت، نظریه انتقادی، نظریه سازه انگاری، هویت، منافع، واقعیت سیاسی.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

Attachments:
Download this file (دولت از نگاه نظریه انتقادی و نظریه سازه انگاری-.pdf)دولت از نگاه نظریه انتقادی و نظریه سازه انگاری-.pdf660 kB239 Downloads