تاثیرات ریاست جمهوری ترامپ بر آینده خاور میانه و خاور دور

سخنرانی دکتر مهدی مطهر نیا  در هفتمین هم اندیشی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل

آينده در گرو به تثبیت رساندن قدرت آمريكا در جهان هلوگرافيك شده با قدرت هلو تراپيكي كنوني است .

➖حل مساله فلسطين

➖بحران سوريه

➖تهديد ايران و اجماع سازي منطقه اي ومحدود كردن همكاري بين المللي باايران

➖تلاش در تحكيم مديريت امنيتي امريكا در جهان

➖بازتعريف شركاي استراتژيك امريكا
از جهت گيري هاي ترامپ خواهد بود.واگر نتواند  در پاسخ به شعارهاي داخلي خود در دو سال نخست توفيق يابد جهت گيري خارجي او خطرناك خواهد بود.به گونه اي رونالد ترامپ است نه دونالد ترامپاو و تيمش ياد آور تيم ريگان هستند كه در دهه هشتاد  بعد از كارتر سر كار آمد و ماموريتش بر مبناي دكترين آزادسازي برنهايم فروپاشي شوروي بود
حل و فصل بحران سوريه و مديريت بحران فلسطين تلاشي براي جهت گيري ضد ايراني خواهد بود.تهديد همكاري بين المللي باتهران در چارچوب برجام  و محاصره منطقه اي تهران با مركزيت اسراييل در نه ماه آينده خود را نشان خواهد داد.
ذهن هلوتراپیک برای این مجموعه گفتار در باب آینده قدرت به مثابه الگوی تبیین کننده تحولات پی درپی علمی به مرزهای یک فرا،انقلاب پارادایمی در سپهر اندیشه بشری رسیده، و در حال عبور از آن است. فرا،انقلابی که نه بسیاری از نشانگان زیرین، که بسیاری از پیشران های زیرین یا درونی را دگرگون خواهد ساخت. در میان پارادایم های حاکم بر اندیشه ورزی آدمی پارادایم «وحدت در کثرت، و کثرت در وحدت»، از پایایی و روایی گری بیشتری برخوردار بوده است. با وجود انقلاب های پارادایمی کوهنیستی، این ّپارادایم تا مرزهای اکنونِ زمان هم همراه ما بوده است. اما، اکنون با درهم تنیدگی عناصر مکان و زمان، و هویداسازی سریع تر بعد سوم زندگی آدمی – فضا - در قالب هایی چون «واقعیت موازی» حیات بشری - که اکنون آن را «فضای مجازی» می خوانند - این پارادایم در حال گسست درونی است. این گسست موجب خواهد شد که «وحدت در کثرت، وکثرت در وحدت» در این گذار گسست گونه به «کثرت در وحدت و وحدت در کثرت» بیانجامد.
تحول شگرفی که در طی قرن گذشته در سپهر اندیشه بشری به وجود آمده است و در گستره ی اختراعات و توسعه فناوری های مختلف پژواک یافته است؛ درک آدمی را از جهان و هستی شناسانه او را از کیهان زندگی دگرگونه می سازد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل