ترامپ و بنیادگرایی آمریکای

رامتین رضایی:عضو هیئت تحریریه

تصمیم اخیر رییس جمهور تازه وارد به کاخ سفید مبنی برعدم صدور ویزا برای ایرانیان و مسلمانان و فراتر از آن عدم صدور ویزای مجدد برای ایرانیان و نیز مسلمانان دارای مجوز اقامت در آمریکا (در صورت خروج از این کشور) و از سوی دیگر احداث دیوار در مرزآمریکا با مکزیک در روزهای اخیر با واکنش  گسترده و مخالفت آمیزی در داخل و خارج از آمریکا مواجه گردید.
این نوشتار کوتاه تحلیلی ازمنظری انتقادی این تصمیمات را نه تنها به لحاظ منطقی و اصول مدیریت سیاسی بلکه حتی از بعد منافع ملی تعریف شده آمریکا و سیاست داخلی و خارجی این کشور نیز نادرست می داند.
اگرچه نمی توان و نباید انکار نمود که از نقطه نظر حقوق بین الملل هر دولتی برخوردار از حق حاکمیت ملی بوده و در خصوص ورود اتباع دیگر کشورها درون  قلمرو خود می تواند براساس این حق عمل نماید،اما نمی توان این واقعیت را انکار نمود که ایالات متحده آمریکا از زمان شکل گیری و تاسیس خود جذب مهاجر ،نخبگان و متخصصین و سرمایه را مبنای توسعه قدرت اقتصادی،صنعتی وفناورانه قرار داده و این مهم خصوصا در دوران پس  از جنگ جهانی  دوم  به شکلی رسمی تر و قانونی تر در قالب طرح هایی مانند برنامه فولبرایت خود را نمایان ساخت.جذب مهاجر،نخبه و سرمایه نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین عادی این کشور نیز خود را به عنوان یک ضرورت  نمایان ساخته است.
ایرانیان ،مسلمانان و لاتین تباران مهاجر به آمریکا همواره به عنوان نیروی کار،متخصص و سرمایه گذارکارآمد در این کشور همواره خود را به اثبات رسانده و عملا ایالات متحده آمریکا در مجموع نفع زیادی از جذب مهاجرین ایرانی و غیره کسب نموده است.
از سوی دیگر سیاست خارجی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم به این سو و در قالب دکترین های ترومن و نظم نوین جهانی بر مبنای نولیبرالیسم اقتصادی وتجاری که مراوده آزاد در این حوزه را با سایر کشورها و اتباع آنها مد نظر قرار می دهد شکل گرفته است.گسترش مراودات انسانی و تبادل آزاد سرمایه و نیروی کار و متخصص به طور کلی از مبانی دکترین نظم نوین جهانی و نو لیبرالی آمریکا به شماررفته است.
بنابراین تصمیمات اخیر رییس جمهور آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای ایرانیان و مسلمانان و احداث دیوار در مرز با مکزیک و نادیده گرفتن معاهدات تجاری و مراوداتی با این کشور مانند:پیمان نفتا نه تنها با قوانین واصول تثبیت شده سیاست داخلی و خارجی آمریکا در تعارض است بلکه بر خلاف منافع داخلی و بین المللی این کشور تصور می شودکه امتیازات قابل توجهی رااز این کشوردر درازمدت سلب خواهد نمود.
به باور این نوشتار تصمیمات اخیر آقای ترامپ نه منعکس کننده عقلانیت و یا راهبردهای کارشناسانه و بازخوردهای اتاق های فکر بلکه نمایانگرظهور نوعی از بنیادگرایی و رشد آن در این کشور است. تصمیمات اخیر نه تنها با نگرش نولیبرالی بلکه حتی با نومحافظه کاری آمریکایی نیز در تعارض قرارگرفته و بیشتر در چارچوب تمایلات راستگرایی افراطی با گرایشات پوپولیستی قابل تفسیر و تبیین خواهد بود.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل