شما اینجا هستید: Homeیادداشتبازخوانی توافقنامه هسته ایی با روش فهم اسکینری

بازخوانی توافقنامه هسته ایی با روش فهم اسکینری

زهرا شریف زاده: داشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد شاهرود

استمرار خارق العاده تاریخ وتمدن پیچیده ایران ،این کشور را به یک تجربه ملی چند وجهی وبغرنج و میراثی از یک فرهنگ ملی غنی وپیچیده محهز کرده است .فرهنگ ایران نوعی شیزوفرنی عمیق عمیق را به نمایش گذاشته است که از یک طرف محصول احساس ذاتی ناشی از فرهنگ غنی وامپراطوری باشکوه گذشته واز طرف دیگر احساس خرده گیری ناشی از زیر دستی وحتی فقدان امنیت ناشی از شکست ها وسلطه بیگانگان از قبیل یونانی ها،عرب ها ،ترک ها روسها ودول غربی است.در این میان تأکید ایرانیان بر فرهنگ سنتی  والگوهایی آن  از جمله روحیه افراطی، توهم توطئه،نخوت فرهنگی وغرور،فراگیری زیستن با قدرت مطلقه،تحرک اجتماعی وزیستن با استفاده از هوش ودرایت شخصی،چانه زدن از موضع ضعف ومناسبات شخصی و خصوصیات فرهنگی وسیاسی نهفته ،سنن ملی ومذهبی وتیزهوشی می باشد بدین جهت از جانب امریکا می تواند دال بر غیر اعتماد بودن ایران گردد.لذا دراین تحلیل با باز خوانی متن توافقنامه  هسته ایی  به روش فهم اسکینری بدنبال  پاسخ به این سوال هستیم که  چه مدارک وشواهدی در متن توافقنامه نشان از بی اعتمادی امریکا به ایران می باشد؟
اسکینر هرمنوتیک را به عنوان رهیافتی برای تفسیر وفهم متون تلقی نمود وهدف اصلی مفسر را اثبات  معنای متن  وفهم می داند  وبا قرائت متن بدست نمی آید وبا تکیه بر شیوه بیانی وکنش رفتاری آن را ممکن  ونویسنده را به طور طبیعی در یک عمل ارتباطی قصد شده درگیر می داند.در روش فهم اسکینری شناخت گفتار سیاسی مسلط بر هر جامعه در هر دوره تاریخی  وقصد ونیت نویسنده  آن متن باید مشخص گردد  که  آنهم با شناخت سنت ،عرف واصول  و قواعد وزبان خاص آن دوره ومعانی ،مفاهیم وگزاره های  متداول قابل شناخت خواهد بود.
برای پی بردن به عدم اعتماد به ایرانیان از جانب امریکا لازم است  ضمن بازخوانی متن تواقنامه هسته ایی شاخصی  در نظر گرفته شود  آن شاخص  از نظر نگارنده تحلیل  متغیر اسمی  "راست آزمایی"  یعنی درست  دانستن ویا درست تشخیص دادن  واطمینان حاصل کردن است که به گونه ای در آن بی اعتمادی  به ذهن خطور می کند،می باشد
ماده 3:ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود بر مبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد وکالندریای موجود را خارج کرده و آن را در ایران نگهداری می کند تمام کانال های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شوند که برای کاربرد هسته ای غیر قابل استفاده باشد وآژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را راستی آزمایی کند
در ماده 67 تکنولوژی های پیشرفته وحضور طولانی مدت آژانس آمد ه است:
به منظور افزایش کارآیی پایش این برجام برای 15 سال وبیشتر ازآن برای اقدامات راستی آزمایی مشخص شده است
1.67:ایران به  آژانس اجازه استفاده از دستگاه اندازه گیری روی خط غنی سازی وپلمپ الکترونیک که وضعیت خودش را با دستگاه ثبت کننده داده های بازرسان آژانس در داخل سایت های هسته ایی رد وبدل می نماید وهمچنین تکنولوژی های جدید صحه گذاری شده واثبات شده در راستای رویه  های آژانس که در سطح بین المللی پذیرفته شده است می دهد..........
2.67:ایران ترکیبات لازم را جهت حضور طولانی مدت آژانس شامل صدور ویزای طولانی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت های هسته ای وبا رویکرد مثبت در مکان های نزدیک سایت های  هسته ای در ایران،برای بازرسان منتخب آژانس برای کار ونگهداری تجهییزات لازم بعمل خواهد آورد.
3.67:در طی 9  ماه از تاریخ اجرای برجام تعداد تعداد  بازرسان منتخب را در محدوده 130 الی 150 عدد افزایش خواهد داد وبطور عمومی اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند را مطابق با قانون خود،خواهد داد.
69:ایران برای 25 سال همه اطلاعات  لازم برایاینکه آژانس را قادر سازد که تولید کنسانتره سنگ معدن اورانیوم وموجودی کنسانتره سنگ معدن اورانیوم غنی شده درایران یا بدست آمده از هر منبع دیگری را راستی آزمایی کند.
70:برای 15 سال ایران به آژانس اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم پایش مداوم با استفاده ازاقدامات محدودسازی ومراقبت راستی آزمایی نماید که سانتریفیوژها وزیرساخت های انبار شده  در انبار باقی مانده وفقط جهت جایگزینی سانتریفیوژهای خراب شده ویا برخورد کرده آنگونه که دراین ضمیمه مشخص شده است استفاده می شود.
77:ایران می تواند راههای جایگزین برای حل نگرانی های آژانس پیشنهاد نماید که آژانس را قادر سازد تا عدم وجود مواد وفعالیت های هسته ایی ویا فعالیت های مغایر با برجام  در مکان مورد سوال که بایستی به سرعتع ودقت مورد توجه قرار گیرد،راستی آزمایی کند.
80.1:ایران یک موجودی اولیه از همه لوله های روتورسانتریفوژ وبیلوز وگزارش های بعدی در رابطه با تغییرات انجام شده بر روی این موجودی را برای آژانس فراهم نموده وبه آژانس اجازه خواهد داد تا این موجودی را با شمارش وکدگذاری واز طریق محدودسازی ومراقبت برای همه لوله های روتورسانتریفوژ وبیلوز شامل همه سانتریفوژهای موجود وجدید راستی آزمایی نماید.
80.2:ایران همه مکانها وتجهیزات به ماشینهای فرمدهی سرد،ماشینهای پیچش الیاف وقالبهای ساخت روتور را که به قصد تولید لوله های روتور وبیلوز مورد استفاده قرار می گیرند را اعلام نموده وبه آژانس برای پایش مداوم شامل محدودسازی ومراقبت وبر روی این تجهییزات جهت راست آزمایی که این تجهییزات که برای تولید سانتریفوژ هایی استفاده می شوند که فقط برای فعالیتهای مشخص در این برجام مشخص شده اند استفاده می شوند.
81:برای 10 سال فعالیت های تولید یا تحقیق وتوسعه جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ایران منحصرا بر مبنای تکنولوژی سانتریفوژ گازی خواهد بود ایران برای آژانس جهت راستی آزمایی انطباق فعالیت های تحقیق وتوسعه ویا تولید جداسازی ایزوتوپی اورانیوم  با این ضمیمه را خواهد داد.
موارد ذکر شده در بالا  براساس تحلیل کمی و بر اساس شاخص فراوانی  مطلق نشان دهنده عدم اعتماد به ایرانیان وبه نحوی دروغگو پنداشتن ایرانیان می باشد  که در 82 بند از متن ضمیمه 1 قطعنامه 10 بار یعنی 19/12 درصد تکرار شده است علاوم بر آن  در بررسی بعمل آمده مشاهده شد که اکثر راست آزمایی ها توسط آژانس صورت خواهد گرفت . ما موظف هستیم گزارشات خود را به آژانس اعلام کنیم بلکه همواره بر این مسئله تاکید نموده که هیچ سندی مبنی بر انحراف مشاهده نکرده است و دلیل آن نیز این مسئله است که ایران هیچ فعالیت انحرافی نداشته که مدرکی دال بر انحراف وجود داشته باشد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل