شما اینجا هستید: Homeگزارشابهام در آینده‌ خاورمیانه در عصر آمریکای ترامپ

ابهام در آینده‌ خاورمیانه در عصر آمریکای ترامپ

اکبرمختاری مدرس مدعو دانشگاه و کارشناس ارشد روابط ‌بین‌الملل

شانزدهمین هم اندیشی علمی تخصصی گروه مطالعات روابط بین الملل

سلسله مباحث  "ابهام در آینده خاورمیانه"

 

گرد آوری و تدوین: لیلا طباطبایی/امیر مقدمی
باید بیان کرد چه عواملی مسبب نگرانی و ابهام در آینده خاورمیانه در عصر ترامپ  خواهد بود

•    اولین عامل در این باب را می توان ناشی از شخصیت پیش بینی ناپذیر  هیجان گرا و بی تجربه سیاسی ترامپ دانست.شخصیت خاص و عصبی ترامپ مانع شکل گیری استراتژی مشخص در مورد موضوعات گوناگون گردیده است به طوریکه در تیم ترامپ افراد موثر در حوزه دفاعی و سیاسی با رییس جمهور متفاوت سخن می گویند.عدم شناخت و بی ثباتی در اعلام استراتژی تیم سیاسی و امنیتی ترامپ بر نگرانی ها می افزاید.

•    عامل دوم وضعیت سیاسی ترامپ در داخل امریکاست.در تاریخ امریکا هیچ گاه یک رییس جمهور در سال اول ورود به کاخ سفید اینچنین نامحبوب نبوده است .بنابراین وجود تعارضات سیاسی در داخل آمریکا وجود گزینه جنگ برای اتحاد در درون آمریکا را منطقی و عقلانی می سازد
•    عامل سوم وجود خلا سیاسی در داخل یکی از مهم ترین کشورهای خاورمیانه عربستان است.حکومت سعودی درحال پوست اندازی است و ولیعهد جوانسال برای تثبیت قدرت خویش در این کشور از یک بحران بیرونی برای اتحاد در درون استقبال میکند.
•    عامل دیگر برهم خوردن توازن نیروها در سوریه بنفع کشورهای غیر همسو با امریکاست طوریکه برخی از احتمال جنگ برای برگرداندن توازن بسود دول عربی و امریکا سخن میگویند.
•    عامل مهم دیگر تیم سیاسی و امنیتی ضد ایرانی ترامپ است. افراد کلیدی سیاسی و امنیتی کابینه ترامپ از وزیر دفاع و رییس سیا تا حتی افراد برجسته در وزارت خارجه فعلی امریکا از ویژگی ضدیت با ایران برخوردارند.

•    عامل مهم دیگر بحران سیاسی قطر و شورای همکاری خلیج فارس و پیامدهای احتمالی این بحران می باشدو این سوال مطرح میشود که  آیا این بحران بصورت کم شدت است و بزودی تمام میشود یا اینکه پرشدت میشود و تسری می یابد
در نهایت وجود نیاز احتمالی به جنگ برای تثبیت ترامپ در امریکا و عبور از بحران مقبولیت مردمی روبه کاهش و خلا نسبی قدرت در عربستان و بهم ریختن توازن قوا در سوریه توجه جدی به آینده پیچیده خاورمیانه را ضروری میسازد.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل