شما اینجا هستید: Home
فرم ارسال مقالات
ارسال مقاله بايستي به زبان فارسی روان و با استفاده از نرم افزار WORD تهيه و فقط به صورت الکترونيکي ( با فونت ۱۴BZAR، فاصله سطرها ۲) ارسال شود. مقاله بايستي داراي عنوان، مشخصات نويسنده و يا نويسندگان و چکيده فارسی و انگلیسی همراه با واژگان کليدي (حداقل ۳ تا ۵ واژه) و نيز مقدمه، بخش هاي فرعي، نتيجه گيري و فهرست منابع باشد. مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل: نام و نام خانوادگي، سمت و درجه علمي، محل خدمت و نشانی پست الکترونيکي ذکر شود. عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه بازتاب دهنده محتواي مقاله باشد. چکیده مقاله(فارسي و انگلیسی) حداكثر در ۳۰۰ كلمه باید دارای بیان مسئله، سوال اصلي، فرضیه، روش شناسي، چارچوب نظري و نتايج باشد. مقاله بايستي داراي مقدمه اي شامل: تعريف موضوع، بيان مسأله و بيان اهداف باشد. مقاله بايستي داراي پيشينه تحقيق شامل: موضوع و چارچوب نظري، طرح پرسش ها يا فرضيات تحقيق، روش تحقيق، يافته ها و تفسيرآنها توأم با نتيجه گيري نهايي ارائه شود. شیوه تقسيم‌بندي بخش های مقاله با «شماره» اصلي و فرعي و فرعي تر باشد و از عناويني چون گفتار، باب و … استفاده نشود. نحوه ارجاع و رفرنس دهی در اصل مقالات باید به شکل درون متنی ( روش APA)و در پايان مقاله در سه بخش فارسي ـ لاتين ـ عربي و بر اساس حروف الفباء تنظيم شده باشد. معادل هاي غير فارسي، اصطلاحات و توضيحات ضروري که در متن آورده نمي شوند، به صورت پانوشت ذکر شوند. تعداد کلمات كل مقاله (شامل پانوشت ها و منابع) تا حد امکان بيش از8500کلمه نباشد.
نام و نام خانوادگی (*)
نام و نام خانوادگی را به درستی وارد نمایید
ایمیل (*)
ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
آپلود فایل مقاله (*)
فایل را وارد نمایید
تصویر زیر را وارد نمایید (*) تصویر زیر را وارد نمایید
  از نو
مقدار را به طور صحیح وارد نمایید